post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Selskapsrett og transaksjoner

Selskapsrett og transaksjoner

Storløkken har lang erfaring og høy kompetanse innenfor selskaps- og verdipapirrett. Vi har et eget team som arbeider med kjøp og salg av virksomheter, emisjoner og fisjons- og fusjonsprosesser. Dette teamet kan bistå i alle transaksjonsfaser, herunder i forbindelse med avtaleforhandlinger, due diligence-prosesser og ved utarbeidelse av transaksjonsdokumentasjon.

Våre advokater har og har hatt styreverv i ulike selskaper innenfor en rekke forskjellige virksomhetsområder, herunder også i børsnoterte selskaper. Partner, Karl-Anders Grønland, var sekretær for Aksjelovutvalget som utarbeidet aksjeloven, og har flere publikasjoner innenfor selskapsrettens område inkludert to bøker om aksjerettslige temaer.

Vi bistår både selskaper, aksjeeiere og verdipapirforetak i inn- og utland. Vår rådgivning omfatter bl.a.:

  • Strukturering og omorganisering av selskaper
  • Bistand ved børstransaksjoner og andre kapitaltransaksjoner
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler og annen selskapsdokumentasjon
  • Løpende selskaps- og verdipapirrettslig bistand til selskaper, verdipapirforetak og aksjeeiere
  • Tvistesaker mellom aksjonærer, og mellom aksjonær og selskap, både i og utenfor domstolene
  • Det regulatoriske rammeverket for Oslo Børs og andre finansielle markeder
  • Kommunikasjon overfor Finanstilsynet og andre offentlige myndigheter.