post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Konkurranserett

Konkurranserett

SGB Storløkken har betydelig erfaring med ulike konkurranserettslige problemstillinger knyttet til konkurranselovens og EØS-avtalens konkurranseregler, samt markedsføringsloven. Konkurranseloven gjelder for alle virksomheter som driver økonomisk virksomhet i et marked. EØS-avtalen gjelder i de tilfeller virksomheten har en grenseoverskridende virkning. Brudd på konkurranselovens bestemmelser kan føre til pålegg og overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet, samt store bøter og/eller fengselsstraff. Brudd på konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid kan også føre til utestengelse fra offentlige anbudskonkurranser.

Konkurranseretten er en viktig del av vårt arbeid med franchise og distribusjon. Se mer om disse områdene her.

Vi rådgir virksomheter ved bl.a.:

 • Meldeplikt ved fusjoner og oppkjøp (melding og forenklet melding)
 • Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling (konkurranseloven §11 og EØS-avtalen art 54)
  • Underprising og rovprising/kryssubsidiering
  • Lojalitetsrabatter, eksklusivitetsavtaler
 • Samarbeid som begrenser konkurransen (konkurranseloven §10 og EØS-avtalen art 53);
  • Anbudssamarbeid
  • Prissamarbeid, markedsdeling, produksjonsbegrensninger
  • Horisontalt og vertikalt samarbeid
  • Distribusjonsavtaler
  • Gruppefritak fra forbud mot konkurransebegrensende samarbeid