post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Offentlige anskaffelser og statsstøtte

Offentlige anskaffelser og statsstøtte

Offentlige anskaffelser

Storløkken har spesialiserte advokater innenfor offentlige anskaffelser og statsstøtte.

Offentlige anskaffelser er aktuelle når offentlige myndigheter anskaffer varer, tjenester eller bygg- og anlegg over visse terskelverdier i et marked.

Vi bistår offentlige oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med offentlige anbudskonkurranser innen offentlig kommunikasjon/transport, bygge- og anleggskontrakter, anskaffelse av offentlig infrastruktur (eks. havner, vann, avløp og renovasjon), samt anskaffelser av varer og tjenester. Vi har bred erfaring med ulike typer anskaffelser som omfattes av anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, og konsesjonskontraktforskriften. Vi bistår på ulike trinn i prosessen, både før og etter kontraktstildeling og signering av kontrakt.

SGB Storløkken bistår bl.a. med:

 • Bistand til offentlige myndigheter ved utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, klagebehandling (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) og tvister for domstolene
 • Bistand til leverandører i anbudsprosesser vedrørende risikovurdering, klagebehandling, begjæring om midlertidig forføyning og krav om erstatning.
 • Rådgivning i forhold til direkte anskaffelser og muligheten for offentlig samarbeid
 • Oppfølging av kontrakter etter kontraktsinngåelse (muligheter for endring, heving mv.)

Statsstøtte

EØS-reglene om offentlig støtte (statsstøtte) gir føringer for hvordan statlige og kommunale virksomheter kan opptre i et marked. Statsstøttereglene er særlig aktuelle når

 • Det offentlige etablerer egne kommersielle virksomheter og konkurrerer med private
 • Det offentlige utnytter ledig kapasitet i et konkurranseutsatt marked
 • Det offentlige selger eller leier ut offentlig eiendom
 • Det offentlige bistår næringslivet med tilretteleggelse for næringsvirksomhet
 • Det offentlige konkurranseutsetter tjenester, og kompenserer “tjenester av allmenn økonomisk interesse”
 • Det offentlige samarbeider med private (OPS)
 • SGB Storløkken bistår blant annet med følgende problemstillinger:
 • Foreligger det offentlig støtte
 • Faller støtten inn under et gruppefritak
 • Er det bagatellmessig støtte
 • Må støtten notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA)
 • Utgjør støtten “ny” eller “gammel” støtte
 • Hva er konsekvensen for den som mottar støtten (tilbakebetalingskrav)
 • Bistand i forbindelse med klager for ESA