post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Betydningen av Covid 19 /Coronavirus for inngåtte og nye kontrakter

1. Innledning

Mange kontrakter har bestemmelser om «Force majeure». Dette er en unntaksregel for tilfeller der entreprenør/selger blir rammet av hindringer utenfor hans kontroll. Som aktuelt eksempel vil dette kunne gjelde der myndighetene har gitt pålegg om karantene som påvirker produksjonen/driften i selskapet grunnet pandemi. Det er stort sett de samme vilkår som gjelder både i kjøp, i forbrukerentrepriser og i entrepriser mellom profesjonelle parter: 1. Fremdriften må hindres 2. Følgende av hindringen må ikke med rimelighet kunne overvinnes 3. Hindringen burde ikke vært tatt i betraktning ved avtaleinngåelsen 4. Hindringen må ligge utenfor partens kontroll

2. Force majeure i kjøp

Det følger av kjøpsloven § 27 at kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av.

Selgeren blir altså ansvarlig dersom hindringen var rimelig forutsigbar da kjøpet ble inngått, selv om den lå utenfor hans kontroll. Hva selgeren kunne ventes å ta i betraktning, vil bero på de konkrete forhold.

Selgeren svarer både for sine tilsatte og for andre kontraktsmedhjelpere. Grensen mot tredjemann som selgeren ikke svarer for, er flytende, men her får reglene i § 27 annet ledd betydning:

«Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd».

Betydningen av bestemmelsen er altså at fritaksvilkårene må foreligge både for selgeren og for vedkommende tredjemann.

Hindring må varsles innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde fått kjennskap til hindringen.

Det forventes at selger gjør det den kan for å overvinne situasjonen. Hvor langt denne plikten går må vurderes konkret, men det forventes at man i det minste gjør de tiltak som man med rimelighet kan forvente.

3. Force majeure – betydning for krav om fristforlengelse

a. I forbrukerentrepriser

forbrukerentrepriser Det grunnleggende utgangspunktet i entrepriseretten er at hver av partene har risikoen for sine egne ytelser, som man dermed er nærmest til å påvirke.

Et unntak fra dette utgangspunktet er situasjonen der ytelsene påvirkes av ekstraordinære ytre omstendigheter, som eksempelvis utbruddet av en pandemi som Coronaviruset. Dette vil utløse klausuler om force majeure der dette er tatt inn i kontraktene.

Ved force majeure vil entreprenøren ha rett til fristforlengelse, ikke økonomisk kompensasjon. For tilfeller som faller inn under bustadoppføringslova følger dette av lovens § 11.

Overført til situasjonen med coronaviruset, må sykdomssituasjonen ha ført til en hindring, og følgene må ikke med rimelighet kunne overvinnes. Terskelen ligger høyt. Der årsaken til manglende tilgang på arbeidskraft skyldes pandemi og pålegg om tiltak fra myndigheter, vil vilkåret om «force majeure begivenhet» være oppfylt. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering av hvordan bedriften rammes i det enkelte tilfelle.

Dersom entreprenøren kan omdisponere egne ressurser, eller ved innleie/UE dekke opp de som er ute med sykdom, må dette på den annen side forventes utført, selv om det kan føre til økte kostnader. Nøyaktig hvor grensen går vil måte vurderes på bakgrunn av blant annet selskapets økonomi, og en entreprenør vil neppe bli hørt med et argument om at man ikke iverksetter tiltak fordi det vil føre til tap hos entreprenøren.

Dersom hovedentreprenørens arbeid blir forsinket som følge av forsinkelse hos en underentreprenør, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom UE oppfyller vilkårene i 1) til 4) ovenfor. I motsetning til i kjøpsforhold vil entreprenøren da ha krav på fristforlengelse selv om det kun er UE som oppfyller vilkårene. Dette følger av NS-standardene der betegnelsen «underentreprenør» er byttet ut med betegnelsen «kontraktsmedhjelper» som igjen er definert som «leverandør, entreprenør, prosjekterende, rådgiver eller annen person som har påtatt seg å oppfylle deler av en parts kontraktsforpliktelser». Altså en mye videre gruppering enn kun UE.

b. I entrepriser etter Norsk Standard

Også NS-kontraktene gir partene rett til fristforlengelse ved denne type force majeure-begivenheter, se f.eks. NS 8407 pkt. 33.3. Etter NS-kontraktene gir situasjoner som kvalifiserer til force majeure rett til fristforlengelse, men ikke tilleggsvederlag. Det vises til NS 8407 pkt. 33.3 siste ledd:

«Partene har ikke krav på justering av vederlaget som følge av fristforlengelse etter denne bestemmelsen»

De alminnelige varslingsreglene gjelder også for fristforlengelser på grunn av coronavirus/force majeure. Dette følger av NS 8407 pkt. 33.4, og må selvsagt overholdes. Vi anbefaler å varsle skriftlig tidlig og generelt, og følge opp spesifikt etter hvert som konsekvensene inntrer.

4. Nye kontrakter

I tillegg til det som er beskrevet ovenfor er det ved nye kontrakter, særlig kravet til at hindringen ikke kunne vært tatt i betraktning ved avtaleinngåelsen som gjør seg gjeldende ved nye kontrakter. Avtaler som inngås denne våren bør uttrykkelig regulere risikoen for slike hindringer, ettersom det nå vil være mulig å kunne forutsi, og den ordinære force majeure – klausulen neppe vil kunne frita for forsinkede eller uteblitte leveranser.

ooOoo

Ta kontakt om du ønsker bistand i forbindelse med forsinket fremdrift.