post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Nye Coronaregler om permittering

Som en følge av Coronaviruset er arbeidsgiverperioden i dag forkortet fra 14 dager til 2 dager.

Mange bedrifter vurderer permitteringer som følge av Coronaviruset. Arbeidsgivers rett til permittering følger av styringsretten og er arbeidsrettslig sedvane. Før permitteringer må det gis et permitteringsvarsel. Permittering skal normalt drøftes med tillitsvalgte for å klarlegge alternativer.

Normalt gjennomføres det også et allmøte hvor bakgrunnen for situasjonen gjennomgås. Det må gis et skriftlig permitteringsvarsel som kort angir årsak til permitteringen og antyder forventet lengde. Det skriftlige permitteringsvarselet er svært viktig da det i tillegg til å være et varsel, også er et bevis overfor NAV for at den ansatte er permittert. Den ansatte bør også ta med arbeidsavtalen sin til NAV for å bevise at det er et arbeidsforhold, og en lønnsslipp. Normalt er det 14 dagers frist fra varsel gis til permitteringen trer i kraft. Som følge av Coronaviruset foreligger det ekstraordinære omstendigheter som medfører at denne varslingsfristen forkortes til kun to dager, regnet fra arbeidstidens slutt den dag varselet gis. Det er også vedtatt endringer i karensreglene og dagpenger fra NAV som ledd i samme krisepakke på grunn av Coronaviruset. Hovedpunktene er at permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18. Etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. De har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire. Lærlinger som mister lærlingsplassen skal ha inntekt på nivå med lærlinglønnen. Flere med lav inntekt kan få dagpenger. Grensen for å få dagpenger senkes til 74.894 kroner fra 150.000 kroner. De to dagene som nå er arbeidsgiverperioden er arbeidsdager, og fridager som f.eks. helg skal ikke telles med. Etter arbeidsgiverperioden får arbeidstageren dagpenger fra NAV. Det er viktig at arbeidstageren straks kontakter NAV og ikke venter til arbeidsgiverperioden er utgått. Dagpengene fra NAV utgjør 62,4 % av lønnen opp til 6 G (kr. 599 148,-), slik at maksimal utbetaling per uke utgjør kr 7 190,- før skatt.

Det er mulig å permittere helt eller delvis avhengig av bedriftens behov. Dersom ikke hele arbeidsstokken permitteres er det mulig å rullere på hvem som er permitterte. Uansett må utvelgelsen av hvem som permitteres bygge på saklig utvelgelse, og kriteriene som er lagt til grunn for utvelgelsen bør være skriftliggjort. Ansiennitet brukes ofte som et kriterium for utvelgelsen, men dette kan selvsagt fravikes ved andre saklige kriterier. Det må også gis varsel til NAV fra arbeidsgiver dersom det er mer enn 10 arbeidstakere som permitteres, se arbeidsmarkedsloven § 8.

Ta kontakt, dersom du trenger hjelp med permitteringer.

Per Steinar Dyb Ringstad psdr@storlokken.no Telefon 99 27 65 10

Carl-Christian Wishman ccw@storlokken.no Telefon 473 14 947