post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag til ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden på høring.

Kort oppsummert er formålet med loven å skulle å bidra til økt forbrukervelferd ved å fremme forretningsforbindelser mellom næringsdrivende med en høy etisk standard, særlig i form av effektive og forutberegnelige relasjoner. Tanken er at loven skal bidra til effektivitet som maksimerer verdiskapningen mellom kjeder og leverandører, og at dette kan være til forbrukerens beste. Formålet er ikke å skulle oppnå balanserte resultater i en interessekonflikt mellom for eksempel kjede og leverandør. Bakgrunnen for ønsket om lovregulering synes å være det departementet mener er uheldig praksis i bransjen, basert på tidligere utredninger.

Lovens virkeområde er begrenset til i hovedsak å gjelde forhandlinger og avtaler om leveranser av dagligvarer som kjøperen skal videreselge til forbrukere. Forslaget er ikke ment å skulle regulere forholdet mellom franchisegiver og franchisetaker.

Når det gjelder de konkrete forslag, nevnes at det meste av det som foreslås allerede er regulert, spredt rundt i øvrig lovgivning, f.eks. konkurranseloven og markedsføringsloven. Departementet synes å mene at det uansett er behov for å regulere disse spørsmålene særskilt i en egen dagligvarelov. De konkrete lovforslagene er i hovedsak som følger:

 • Krav til god handelsskikk:  Forretningsforhold mellom partene skal bygge på redelighet, forutberegnelighet og gjensidig respekt.
 • Krav til skriftlighet: Denne type avtaler skal være skriftlige, med forbud mot ensidig endring.
 • Informasjon i forhandlinger: Det foreslås stilt krav til informasjon i forkant av kontraktsinngåelse
 • Forretningshemmeligheter: det foreslås at produkt-, markedsførings- og forretningskonsepter, herunder resepter, som man blir kjent med i forretningsforhold eller sonderinger om dette, ikke uten skriftlig samtykke må utnyttes av den annen part til produksjon, markedsføring eller lansering av produkter som ikke klart skiller seg fra det opprinnelige konseptet.
 • Beskyttelse av investeringer: Det foreslås at en part som i god tro har foretatt investeringer mv. etter enighet med den annen part, har krav på at den annen part opptrer på en måte som ivaretar berettigede forventninger.
 • Svinn og reklamasjoner: Det stilles i forslaget krav til at avtalen plasserer ansvar for svinn og kundereklamasjoner, men ikke hvordan ansvar plasseres.
 • Oppsigelse og delisting: Det krav til at avtalen regulerer frister for oppsigelse og delisting av produkter, men ikke hva slags frister som skal gjelde. Det foreslås at delisting begrunnes, men det er ikke koblet til noe saklighetskrav.
 • Ikke tillatte forretningsmetoder: Det foreslås at parter ikke skal kunne benytte forretningsmetoder som kan fremkalle alvorlig frykt.
 • Tilsyn og sanksjoner: Det foreslås at loven underlegges offentlig håndheving gjennom etableringen av et eget tilsyn som kan fatte påbud og forbud og vedta overtredelsesgebyr, samt enkelte andre håndhevingsbestemmelser.
 • Opplysningsplikt:  Enhver pålegges å gi tilsynet og klageinstansen opplysninger som kreves av disse. I dette kan ligge behov for økt bruk av ressurser for aktørene i næringen.
 • Forskriftshjemmel: Loven åpner for at det kan fastsettes forskrifter om blant annet presisering av lovens virkeområde, organisering og saksbehandling, utmåling av overtredelsesgebyr, opplysningsplikt mv.

Les høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-lov-om-god-handelsskikk-i-dagligvarekjeden/id2641752/

For ytterligere info ta kontakt med Advokat Henrik Renner Fredriksen, hrf@storlokken.no