post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Endringer i eierseksjonsloven – kortidsutleie, mv

Korttidsutleie, skjerpede ervervsbegrensninger og eierskiftegebyr

Av Ole Per Solum

Det er nettopp vedtatt viktige endringer i eierseksjonsloven som vil tre i kraft fra den 1. januar 2020.  

 Lovendringene utvider virkeområdet for bestemmelser som har eksistert i lang tid og som setter forbud mot å erverve mer enn to seksjoner i samme sameie. “To-seksjoner”-regelen utvides til å omfatte eiere med tilknytning til hverandre, gjennom familie- eller selskapsforhold.

 Det er også vedtatt endringer som setter begrensinger for korttidsutleie. Dette er kommet i stand etter at kortiddsutleie i stor skala skaper utfordringer i sameier og borettslag som primært er innrettet ut fra at leiligheter skal være boliger.

 Den tredje lovendringen fastsetter nye regler om eierskiftegebyrer.

 Indirekte kjøp blir rammet av ervervsbegrensningen.

Ervervsbegrensingen gjelder forbud mot å erverve mer enn to seksjoner i ett sameie, og de nye reglene er kommet i stand som reaksjon mot en utbredt praksis med å omgå forbudet. Dette har mange gjort ved dels å kjøpe seksjoner privat og dels gjennom selskaper.

 “To-seksjons-regelen” utvides gjennom lovendringen til å omfatte nærstående slik dette er definert i aksjelovens § 1-5, bl.a. ektefeller, samboere og nære slektninger. Det samme gjelder selskaper i samme konsern; mor-/datterselskaper, også dersom selskapene er organisert i ulik foretaksform. Videre vil det samme gjelde der eierne er selskaper som en fysisk person alene eller sammen med nærstående har bestemmende innflytelse over.

Korttidsutleie (Airbnb)

Det blir nå lagt begrensinger på adgangen til kortidsutleie og der det blir forbudt med korttidsleie utover 90 døgn i året. Kortidsutleie blir definert som utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.  De nye reglene er kommet som reaksjon mot at mange benytter sine leiligheter som en form for “semi-hotell” gjennom utstrakt virksomhet med kortidsutleie, f.eks. gjennom Airbnb. “90-døgns-regelen” vil gjelde uansett hva som fastsettes i sameiets vedtekter. Det er imidlertid mulig å fastsette i vedtektene at grensen på 90 døgn fravikes og settes til en annet antall døgn innenfor en ramme på mellom 60 og 120 døgn.

Eierskiftegebyr

Eierskiftegebyr skal dekke sameiets omkostninger og arbeide i forbindelse med eierskifte og eventuell godkjenning av kjøperen. Størrelsen på eierskiftegebyret kan etter lovendringen maksimalt utgjøre et beløp motsvarende til 4R (p.t. kr. 4.600).  Gebyret belastes selger, og det er fastsatt at sameiet ikke kan belaste andre for eierskiftegebyret. Et sameie eller forretningsfører vil i forbindelse med forestående salg bli kontaktet av megler med spørsmål om dokumentasjon gjennom ulike formelle og økonomiske forhold. Prisen for slike “megleropplysninger” er ikke omfattet av reglene om eierskiftegebyr.

Ikrafttredelse 1.1.2020

Eierskap, bruk eller eierskiftegebyr i strid med lovendringen og som er etablert før lovendringene trer i kraft, rammes ikke av de nye reglene. Med andre ord, lovendringene har ikke tilbakevirkende kraft. Personer og selskaper som eier mange leiligheter gjennom selskaper og privat, på en måte som vil være i strid med de nye reglene, vil kunne opprettholde eierskapet slik det lovlig er etablert. Man skal også være oppmerksom på at “to-seksjons”-regelen gjelder eierskap i samme sameie, og at lovendringene ikke får konsekvenser for eierskap til mange leiligheter i ulike sameier.