post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Styreansvar – dom for erstatning for daglig leder/styreleder

Follo Tingrett har avsagt en dom om styreansvar etter aksjeloven §17-1. Grieg Eiendom AS, som var representert ved advokat Sigurd Vestrheim i Advokatfirmaet SGB Storløkken, fikk medhold i erstatningskrav mot daglig leder/styreleder i Spanor AS og Catalina AS. Sistnevnte selskap drev med salg av spa-bad. Partene startet Spanor AS med formål å finansiere import av spa-bad for videresalg til Catalina AS, som igjen solgte badene videre til sluttkunder og fikk oppgjør. Erstatningsansvar oppstod som følge av at Spanor AS solgte bad til Catalina AS, uten å sørge for fakturering eller betaling for varene. Retten fant at denne praksisen var brudd på grunnleggende forpliktelser mht å sikre selskapets drift, i tillegg til at det var brudd på bokføringsloven og aksjeloven §6-14(4). Praksisen medførte en betydelig kreditt og likviditetsfordel for Catalina, der daglig leder hadde eierinteresser slik at praksisen også var i daglig leders egeninteresse. Daglig leders anførsel om at han ikke kunne ilegges ansvar fordi han ikke stod for regnskapsføringen og ikke var kjent med forholdene ble avvist av retten. Han kunne derfor ikke skylde på systemsvikt eller menneskelige feil begått av andre. Retten viste til Borgarting lagmannsretts kjennelse som gjaldt Grieg Eiendoms AS arrestbegjæring, og hvor lagmannsretten fant det “helt usannsynlig at unnlatt fakturering og manglende innbetaling i det omfang og over så lang tid som her er påvist kunne skje uten at daglig leder kjente til det. En eventuell manglende kunnskap vil i tilfelle måtte sees som et uaktsomt forhold”. Lagmannsretten ga Grieg Eiendom AS medhold i arrestbegjæringen. Tingretten fant at det var årsakssammenheng mellom det tap Grieg Eiendom led som følge av manglende fakturering fra Spanor som gikk konkurs. Saksøkte ble også dømt til å betale erstatning med kr 750 000 og saksomkostninger med kr 343.477. I tillegg ble saksøkte kjent ansvarlig overfor eventuelle beløp Grieg Eiendom AS blir ansvarlig for i henhold til kausjon. Hele dommen – som ikke er rettskraftig – kan leses her: 2019-03-25 Follo tingretts dom