post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1 januar 2019

Av advokat Hanne S. Torkelsen

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1. januar 2019. De viktigste endringene er at det er tatt inn definisjon av fast ansettelse og en innskrenking i adgang til innleie fra bemanningsforetak.

Definisjon av fast ansettelse

Arbeidsmiljølovens §14-9 fastslår at hovedregel i norsk rett er fast ansettelse. Her er det inntatt en definisjon av hva som er fast ansettelse: Ansettelsen må være løpende og tidsubegrenset, omfattet av oppsigelsesvernet og arbeidstaker skal i tillegg sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Adgang til innleie fra bemanningsforetak

Adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak (vikarbyråer), er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12

Utgangspunktet er at en virksomhet kan leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak i samme utstrekning som man kan ansette noen midlertidig etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a til e. Denne adgangen forblir uendret.

Innleieadgangen som kan utvides gjennom avtale innskjerpes

Det er mulig å utvide adgangen til tidsbegrenset innleie gjennom avtale med tillitsvalgte uten at vilkårene for midlertidighet trenger å være til stede. Det kreves fortsatt at bedriften er bundet av tariffavtale og at de tillitsvalgte representerer et flertall av arbeidstakerne innen den arbeidstakerkategorien innleien gjelder.

Det nye er at avtale om utvidet bruk av innleie bare kan gjøres i bedrifter som har inngått en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. Dette gjelder fagforeninger med mer enn 10.000 medlemmer. Dette innebærer en innskjerping av regelverket. Selve innleieavtalen kan fortsatt inngås lokalt.

Gjelder alle bransjer

Opprinnelig var forslaget som ble lagt frem for Stortinget at disse endringene i arbeidsmiljøloven bare skulle gjelde i bygg- og anleggsvirksomhet. Stortinget ville noe annet, og endringene gjelder derfor alle virksomheter, ikke bare i bygg- og anleggsbransjen.

Overgangsregel

Det er gitt en overgangsregel som innebærer at eksisterende avtaler vil være gyldige seks måneder etter lovens ikrafttredelse. For avtaler som er inngått før 1. januar 2019, vil endringen først gis virkning fra 1. juli 2019.

Arbeidstilsynet kan kreve dokumentasjon

Nytt er at også bemanningsforetaket på forespørsel fra Arbeidstilsynet skal kunne dokumentere at innleievirksomheten er bundet av en tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, og at det er inngått en avtale med de tillitsvalgte

Både virksomheten og bemanningsforetaket må kunne fremlegge dokumentasjon, og avtalen om innleie må være skriftlig.