Aktuelt

Ny teknisk forskrift fra 1. juli 2017 (TEK 17)

Denne uka ble forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (TEK17) vedtatt. Her finner du hele forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840 Bygg.no har oppsummert de viktigste endringene her: http://www.bygg.no/article/1318494

To nye Høyesterettsdommer i 2017 vedrørende kjøp av fast eiendom

av advokatfullmektig Tiril Brodwall Solum og advokat Hanne Heum Karlsen I ny Høyesterettsdom av 9. mars 2017 (HR-2017-515 -A) konkluderte Høyesteretts flertall (3-2) med at kjøperne av en leilighet kunne kreve erstatning beregnet ut fra verdireduksjonen mangelen medførte for leiligheten, ikke kostnadene ved å utbedre. Ankende parter kjøpte leilighet med loft.[…]

Ny EU-dom om lovvalg ved agentavtaler

av advokat/partner Henrik Renner Fredriksen En ny dom fra EU-domstolen synliggjør at norske virksomheter som har avtaler med agenter utenfor EU-/EØS-området kan få større kostnader dersom norsk lovvalg og verneting velges i stedet for utenlandsk rett EU-domstolen avsa den 16. februar 2017 en dom som – sett fra hovedmannens ståsted[…]