• image04

top-line

Om oss

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS er et forretningsjuridisk advokatfirma. Vi bistår alle typer foretak innen våre kompetanseområder. Firmaet ble startet i 1986 under filosofien «Law in motion». Med dette mener vi at vi alltid søker å utvikle og skape de best tenkelige løsninger gjennom kontinuerlig samarbeid med våre klienter. Dette er bare mulig ved inngående kunnskap om klientens forretningsområde.

Kompetanse

Illustrasjonsbilder for advokatfirmaet SGB Storløkken. © Werner Juvik

Franchise

Storløkken er for mange best kjent for sitt arbeid innen franchise. Våre advokater har betydelig internasjonal erfaring og et stort internasjonalt nettverk. Vi mener dette er avgjørende for å kunne gi best mulig rådgivning til våre klienter. For å yte fullverdig bistand innen franchise er det nødvendig å kunne bistå med mer enn kun juss.

Advokat Endre Storløkken er eneste norske representant i Euro Franchise Lawyers (EFL). Storløkken er tilknyttet FranchiseArkitekt (www.franchisearkitekt.no), og har gjennom dette samarbeidet sikret seg den beste kompetansen innenfor områder av sentral betydning for aktørene, blant annet finansiering, rekruttering og ikke minst utarbeidelse av franchisekonsept.

Våre advokater bistår franchisetakere og franchisegivere med bl.a.:

 • Etablering av franchise, dual franchise og dual branding
 • Kontraktinngåelse
 • Konverteringsprosesser mellom ulike distribusjonsformer
 • Innlåsing/sikring av verdikjeder
 • Tvister
 • Bistand til utenlandske aktører ved etablering i Norge

EuroFranchise Lawyers (EFL)

_J1_6677_1

Agent- og distribusjonsrett

Storløkken har betydelig erfaring med agent- og distribusjonsavtaler og andre mellommannsforhold, både for hovedmenn/leverandører og agenter/distributører.  Våre advokater har lang internasjonal erfaring og et stort internasjonalt nettverk. Med tanke på at agent- og distribusjonskontrakter i de fleste situasjoner er grenseoverskridende og at kontraktene i mange tilfeller er regulert av utenlandsk rett, er dette avgjørende for å kunne yte god bistand til våre klienter.

Det er av sentral betydning for våre klienter dels å få til en så god avtale som mulig, men ikke minst også å forstå konsekvensene av å akseptere hele eller deler av den kontrakt som de blir presentert for. Hva betyr det for eksempel at distribusjonsavtalen inneholder krav til minimumsomsetning, og hvilke konsekvenser får det dersom man ikke oppnår kravet? Vil det være en fordel å operere som agent eller som distributør i konkrete situasjoner?

Vi bistår ved bl.a.:

 • Inngåelse av agent- og distribusjonsavtaler, både som rådgiver og i selve forhandlingene
 • Opphør av agent- og distribusjonsavtaler
 • Tvister som springer ut av agent- og distribusjonsavtaler
 • Prosederer saker for domstolene dersom partene ikke kommer til enighet
_J1_6647_1

Eiendomsutvikling, entreprise og offentlige anskaffelser

Storløkken har spesialiserte advokater innenfor plan- og bygningsrett, entreprise og offentlige anskaffelser med god bransjeforståelse og fagkompetanse. Vi har fokus på tidlig kartlegging av mulige risikoer i prosjektet– både i planprosessen og i byggeprosessen. Vi representerer både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og leverandører. Våre kunder søker bistand fra oss i alle faser av byggeprosjektet, herunder bl.a.:

 • Regulering-/plan- og byggesak
 • Valg av kontraktsform
 • Utforming av kontrakt
 • Oppfølging underveis i prosjektet
 • Ved sluttoppgjør
 • Tvisteløsning
 • Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
 • Midlertidige forføyninger
 • Klager til Klageorganet for Offentlige Anskaffelser (KOFA).
Illustrasjonsbilder for advokatfirmaet SGB Storløkken. © Werner Juvik

Fast eiendom

Storløkken har flere års erfaring med alle forhold knyttet til fast eiendom. Vi følger eiendomsbransjen tett og holder kurs og foredrag for aktører i bransjen, herunder Norges Eiendomsmegler Forbund (NEF). Gjennom grundig bransjekunnskap gir vi klientene våre gode og kostnadseffektive tjenester.

Vår rådgivning dekker hele spekteret innenfor eiendomsrett, bl.a.:

 • Kjøp, salg og utleie
 • Utvikling
 • Omstrukturering og utbygging
 • Ekspropriasjon
 • Tomtefeste
 • Tvisteløsning
 • Forvaltning
_J1_6682_1

Selskapsrett og transaksjoner

Storløkken har lang erfaring og høy kompetanse innenfor selskaps- og verdipapirrett. Vi har et eget team som arbeider med kjøp og salg av virksomheter, emisjoner og fisjons- og fusjonsprosesser. Dette teamet kan bistå i alle transaksjonsfaser, herunder i forbindelse med avtaleforhandlinger, due diligence-prosesser og ved utarbeidelse av transaksjonsdokumentasjon.

Våre advokater har og har hatt styreverv i ulike selskaper innenfor en rekke forskjellige virksomhetsområder, herunder også i børsnoterte selskaper. Partner, Karl-Anders Grønland, var sekretær for Aksjelovutvalget som utarbeidet aksjeloven, og har flere publikasjoner innenfor selskapsrettens område inkludert to bøker om aksjerettslige temaer.

Vi bistår både selskaper, aksjeeiere og verdipapirforetak i inn- og utland. Vår rådgivning omfatter bl.a.:

 • Strukturering og omorganisering av selskaper
 • Bistand ved børstransaksjoner og andre kapitaltransaksjoner
 • Utarbeidelse av aksjonæravtaler og annen selskapsdokumentasjon
 • Løpende selskaps- og verdipapirrettslig bistand til selskaper, verdipapirforetak og aksjeeiere
 • Tvistesaker mellom aksjonærer, og mellom aksjonær og selskap, både i og utenfor domstolene
 • Det regulatoriske rammeverket for Oslo Børs og andre finansielle markeder
 • Kommunikasjon overfor Finanstilsynet og andre offentlige myndigheter.

 

Illustrasjonsbilder for advokatfirmaet SGB Storløkken. © Werner Juvik

Skatt

Skatteavdelingen til Storløkken består av fire advokater med svært høy kompetanse innenfor skatt, og bistår norske og utenlandske bedrifter og personer i saker omkring skatt, avgifter, regnskapsrett, ligningsforvaltningsrett, skatteinnkreving, selskapsrett og generasjonsskifter.

Vår rådgivning omfatter bl.a.:

 • Klage over ligningen, bokettersyn eller henvendelser fra skatteetaten eller politiet vedrørende skatt
 • Utarbeidelse av skattemeldinger for private, næringsdrivende, AS, ANS, DA, KS, samvirkeforetak, stiftelser, foreninger mv og alt av tax compliance og skatte- og avgiftsadministrasjon for norske og utenlandske bedrifter
 • Fusjon, fisjon, oppkjøp, omdannelser og andre omorganiseringer, planlegging og gjennomføring
 • Stasjonering av utenlandske arbeidstakere i Norge og stasjonering av norske arbeidstakere i utlandet, arbeidsutleie og pliktige rapporteringer, ansattes godtgjørelser og insentivordninger og artistskatt
 • Prosedyre av skattesaker og økonomiske straffesaker for domstolene
 • Skattemessig behandling av immaterielle verdier, slik som IKT kontrakter, salg av software til utlandet, mv
 • Beskatning av fast eiendom og utbyggingsprosjekter mv
 • Klage over skatteinnkrevingen eller beregningen av skatter, renter mv, og gjeldsforhandlinger vedrørende innkreving av skatter og avgifter mv
 • Due dilligencer ifm kjøp av bedrifter vedrørende skatt, avgift, regnskap mv og særskilte granskninger i forkant av bokettersyn
Illustrasjonsbilder for advokatfirmaet SGB Storløkken. © Werner Juvik

Merverdiavgift

Merverdiavgiftssystemet er indirekte skattlegging av privat forbruk ved at merverdiavgift på vare- og tjenesteomsetning beregnes og fradragsføres i hvert omsetningsledd frem til forbruker. De fleste næringsdrivende har plikt til å beregne merverdiavgift på hele eller deler omsetningen, og har følgelig fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Vi bistår med å sikre at avgiftsberegning og fradragsføring blir korrekt. Merverdiavgiftjussen er i stadig utvikling både i riktig og i uriktig retning. I Storløkken besitter vi 29 års erfaring med norsk og internasjonal merverdiavgiftsproblematikk. Våre oppdragsgivere teller alt fra departement til kommuner, frivillige organisasjoner samt større og mindre virksomheter.

Vi bistår med avklaring av bl.a.:

 • Merverdiavgiftsspørsmål/løsning av merverdiavgiftproblemer
 • Ved inngåelse av avtaler, levering og regnskapsføring
 • Bokettersyn
 • Klagesaker og tvister
_J1_6663_1

Arbeidsrett

Deltakelse i arbeidslivet og arbeidsplassen er viktig for alle. Bedrifter og virksomheter er bygget opp på kompetanse og ferdigheter hos ansatte, og der jobben; arbeidsforholdet, står helt sentralt hos medarbeiderne. For bedrifter og virksomheter er medarbeiderne ofte den mest verdifulle ressurs. Derfor er personalspørsmål og arbeidsrett viktig for arbeidsgivere og ansatte. Man må være oppmerksom på hva som skal til for at arbeidsplassen skal fungere best mulig. Dette gjelder i alle ledd, fra ansettelse og til arbeidsforholdet opphører, og med alt som reiser seg av muligheter og utfordringer i løpende ansettelsesforhold. Vi bistår med bl.a.:

 • Utforming og vurdering av arbeidsavtaler
 • Lønn, bonus og incentiver
 • Permisjon og permittering
 • Oppsigelse/avskjed
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Forhandlinger og tvisteløsning
Illustrasjonsbilder for advokatfirmaet SGB Storløkken. © Werner Juvik

Immaterialrett

Våre advokater har god kompetanse på det immaterialrettslige området. Vi har dessuten lang erfaring fra kontraktsforhold samt rettslige problemstillinger ved kommersialisering av patenter og innovasjoner forøvrig.

Vår bistand omfatter bl.a.:

 • Patenter
 • Varemerke
 • Mønster
 • Opphavsrett
 • Markeds- og medierettslige spørsmål
 • Rettslige forhold i tilknytning til underholdningsindustrien
Illustrasjonsbilder for advokatfirmaet SGB Storløkken. © Werner Juvik

Tvisteløsning og prosedyre

Vår målsetning er å kunne tilby juridiske tjenester av høy kvalitet der vi sørger for å skape individuelle løsninger i forhold til den enkelte klients unike situasjon. Samtidig er vi opptatt av å bygge gode og langsiktige relasjoner med våre klienter og samarbeidspartnere. Vår rolle vil være å gi deg de beste råd ut fra sakens stilling og de mulige løsningene som saken presenterer. Du skal være trygg på at du, med vår rådgivning, oppnår best mulig resultat.

Dersom tvister ikke er til å unngå, kan vi med vår omfattende erfaring være behjelpelig med å bistå i bl.a.:

 • Megling
 • Prosedyre for de ordinære domstoler
 • Voldgift
Illustrasjonsbilder for advokatfirmaet SGB Storløkken. © Werner Juvik

Arv- og generasjonsskifte

Behandling av arv- og skiftesaker krever god kunnskap om menneskelige relasjoner og en evne til å finne juridiske og praktiske løsninger. Vi har lang erfaring med privat behandling av dødsbo og oppdrag som testamentfullbyrder.

I tillegg til faglig kompetanse legger vi stor vekt på de menneskelige utfordringer man møter ved behandling av arv- og skifteoppdrag. Gode løsninger søkes oppnådd før tvister trekkes inn for domstolsapparatet. Vi bistår bl.a. med:

 • Opprettelse av testament og fremtidsfullmakt
 • Arveoppgjør
 • Planlegging av fremtidig generasjonsskifte
 • Tvisteløsning

Menneskene

Endre Storløkken

Advokat/Partner

Endre Storløkken er partner i Storløkken, og jobber hovedsakelig med franchise og selskapsrett. Han har arbeidet som advokat siden 1986 med hovedvekt på forretningsjuridisk praksis, prosedyre og styreverv. Fra 1990 har han spesialisert seg på vertikale samarbeidsformer og distribusjon/retail. I den forbindelse har han bistått mange av de største norske franchisekjedene og egeneide franchiser med bl.a. etablering av franchise, kombinasjonsformer av franchise og egeneid virksomhet og konverteringsprosesser mellom ulike distribusjonsformer.

Kompetanseområder:

 • Franchise, agenturer og distribusjon/retail
 • Varemerkespørsmål
 • Selskapsrett

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1979)

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirma Storløkken AS
 • Statsadvokat
 • Riksadvokatfullmektig
 • Dommerfullmektig

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Endre Storløkken besitter flere styreverv, og har lang styreerfaring fra store norske franchisekjeder. Han er eneste norske representant i Euro Franchise Lawyers (EFL), og er oppført i The International Who’s Who of Business Lawyers (Who’s Who Legal) innen franchise.

Kontakt:

Torolv Sundfør

Advokat/Partner

Torolv Sundfør er partner i Storløkken. Han har omfattende erfaring med eiendomstransaksjoner, næringsleie og eiendomstvister. Sundfør er i tillegg fast oppnevnt medhjelper for Oslo Byfogdembete i forbindelse med tvangssalg av fast eiendom.

Kompetanseområder:

 • Fast eiendom
 • Selskapsrett
 • Franchise

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2001)

Arbeidserfaring:

 • Egen advokatpraksis
 • Advokatfirmaet Aaserød
 • Utleiemegleren Forvaltning AS, forvaltningssjef
 • Namsfogden i Oslo

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Sundfør besitter flere styreverv.

Kontakt:

Karl-Anders Grønland

Advokat/Partner

Karl-Anders Grønland er partner i Storløkken. Han jobber hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger, og var i sin tid sekretær for Aksjelovutvalget som ga sin innstilling til ny aksjelov i NOU 1996:3. Grønland står bak flere juridiske bøker og publikasjoner i juridiske og økonomiske tidsskrifter.

Kompetanseområder:

 • Selskapsrett og transaksjoner
 • Børs- og verdipapirrett
 • Distribusjonsrett

Utdanning/år:

 • Norges Handelshøyskole (NHH), bedriftsøkonomisk analyse (1993)
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1995)

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, partner (2002-2011)
 • Advokatfirma Kvale & Co DA, partner
 • Dommerfullmektig, Nedenes sorenskriverembete (1997-1998)
 • Sekretær Aksjelovutvalget (1995-1996)

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Grønland besitter flere styreverv i norske og utenlandske selskaper. Han er også oppført i The International Who’s Who of Business Lawyers (Who’s Who Legal) innen selskapsrett.

Kontakt:

Ole Per Solum

Advokat/Partner

Ole Per Solum er partner i Storløkken. Han har omfattende erfaring med eiendomstransaksjoner og eiendomstvister, og også arbeidsrettslig bistand. Solum er i tillegg medhjelper for Oslo Byfogdembete ved tvangssalg av fast eiendom.

Kompetanseområder:

 • Fast eiendom og prosedyre
 • Arbeidsrett
 • Franchise og distribusjon/retail

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1984)

Arbeidserfaring:

 • Advokat i advokatfirma Ræder DA fra 1990. Partner fra 1994-2014
 • Advokatfullmektig/advokat hos Advokatene Borge og Borge ANS, 1986-1990
 • Assuranceforeningen SKULD, 1984-1986

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Formann i Reklamasjonsnemnda for Bilutleie 2002-2014

Forretningsfører for bolig- og næringseiendommer

Solum har flere styreverv

Kontakt:

Hanne Heum Karlsen

Advokat/Partner

Hanne Heum Karlsen er partner i Storløkken. Hun arbeider i hovedsak med eiendomsutvikling, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Heum Karlsen har også lang erfaring fra arbeid med arv- og generasjonsskifte, herunder bl.a. som privat bostyrer og testamentsfullbyrder.

Kompetanseområder:

 • Entreprise og offentlige anskaffelser
 • Plan- og bygningsrett
 • Arv- og generasjonsskifte

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2003)

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirma Ræder DA, advokat (2005-2016)
 • Dommerfullmektig, Aust-Telemark tingrett (2008)
 • Boligbygg Oslo KF, Juridisk konsulent (2003-2005)
 • ICC International Court of Arbitration, Paris, trainee, 2004

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Medlem i JUS fagutvalg for Byggekontrakter og entrepriserett

Kontakt:

Kristian Hersløv

Advokat/Partner

Kristian Hersløv er partner i Storløkken, og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske spørsmål med vekt på immaterial-, transport- og konkurranserett samt kontrakts- og entrepriserett. Hersløv har videre erfaring med større utbyggingsprosjekter. Han har lang prosedyreerfaring for så vel de ordinære domstoler som for voldgift.

Kompetanseområder:

 • Kontrakts- og konkurranserett
 • Transportrett
 • Entrepriserett og prosedyre

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1978)

Arbeidserfaring:

 • Grafiske Bedrifters Landsforening
 • Platou Investment AS
 • Praktiserende advokat siden 1983

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Forretningsfører og advokat for Kranutleiernes Landsforening

Kontakt:

Eivind Bryne

Advokat/Partner

Eivind Bryne er partner i Storløkken, og har lang erfaring fra arbeid med både norsk og internasjonal merverdiavgift, skatt og internasjonal handel.

Kompetanseområder:

 • Norsk og internasjonal merverdiavgift
 • Skatt- og selskapsrett
 • Internasjonal handel

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo, (1987)

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirmaet Forte DA, partner (2013-2016)
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, partner (2001-2013)
 • Ernst & Young AS, partner (1998-2001)

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Bryne besitter flere styreverv. Han har gjennom en rekke år vært omtalt i Global 500.

Kontakt:

Peter Berdal Gangnæs

Advokat/Partner

Peter Berdal Gangnæs er partner i Storløkken, og arbeider hovedsakelig med transaksjoner og generell selskapsrett, kontraktsrett og børs- og verdipapirrett.

Kompetanseområder:

 • Selskapsrett og transaksjoner
 • Børs- og verdipapirrett
 • Kontraktsrett

Utdanning/år:

 • New York University School of Law, LL.M in Corporate Law (2001)
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1998)

Arbeidserfaring:

 • Telenor ASA, advokat konsernjuridisk avdeling (2010-2013)
 • Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, advokat (2003-2010)
 • Advokatfirmaet Thommesen AS, advokat (1998-2003)

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Kontakt:

Hanne Torkelsen

Advokat/Partner

Hanne S. Torkelsen er partner i Storløkken. Hun arbeider i hovedsak med EØS/EU rett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, offentlig støtte og arbeidsrett. Hun har lang erfaring på området, og har bl.a. bistått oppdragsgivere i ulike saker for EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Hun har også mye erfaring med etablering av selskaper og offentlige eierskapsformer som Lov om interkommunale selskaper (IKS), Kommunale foretak mv. Hun jobber mye med konkurranseflaten der det offentlige møter et marked, og med offentlig infrastrukturtjenester (transport, havner, avfall og energi). Hun har også lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere ved oppsigelser eller virksomhetsoverdragelser/omorganiseringer. Hun benyttes jevnlig som foredragsholder om tema innen sine fagområder.

Kompetanseområder:

 • EØS/EU konkurranserett
 • Offentlig støtte
 • Offentlige anskaffelser
 • Arbeidsrett
 • Selskapsrett

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Bergen (1996)

Arbeidserfaring:

 • Lynx Advokatfirma DA, Advokat/Partner
 • Wahl-Larsen Advokatfirma, Advokat/Partner
 • Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiver organisasjon – KS/KS Bedrift, advokat
 • Advokatfirmaet Arntzen deBesche AS/Arntzen, Underland &Co, advokat
 • Kragerø Sorenskriverembete, dommerfullmektig
 • Advokatfirmaet Wiig & Co, Bergen, Advokatfullmektig

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Publikasjoner:
European State Aid Law Quarterly (EStAL 1/2015), annotation: “How to Safeguard Procedural Rights and Apply the Market Economy Investor Principle (MEIP) in a Tender Process.

The Aviation Law Review – Edition 5 – Norway Chapter

Kontakt:

Henrik Renner Fredriksen

Advokat/Partner

Henrik Renner Fredriksen er partner i Storløkken. Han arbeider i hovedsak med agent- og distribusjonsrett og franchise. Han har betydelig erfaring på området, og sitter blant annet i et internasjonalt ekspertutvalg på agent- og distribusjonsrett. Henrik har også jobbet mye med offentlige anskaffelser, og satt som medlem i det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som kom med forslag til nytt anskaffelsesregelverk. Han har også mye erfaring med kjøps- og forbrukerkjøpsrett, og trådte nylig ut av Forbrukertvistutvalget etter 8 år som medlem.

Kompetanseområder:

 • Agent- og distribusjonsrett og franchise
 • Offentlige anskaffelser
 • Kjøpsrett

Utdanning/år:

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2001)

Arbeidserfaring:

 • Hovedorganisasjonen Virke, advokat (2006-2016)
 • Aetat Arbeidsdirektoratet (2004-2006)
 • National Contingent Commander Norway/KFOR (Kosovo) (2002-2004)
 • Generaladvokatens kontor (2002)

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Kontakt:

Sigurd Vestrheim

Advokat/partner

Sigurd Vestrheim er partner i Storløkken. Han arbeider hovedsaklig med forretningsjuridiske spørsmål med vekt på eiendomsutvikling, entrepriserett, eiendomsmegling og tvisteløsning. Sigurd arbeider også med saker knyttet til arbeidsrett, arv og generasjonsskifte.

Kompetanseområder:

 • Eiendomsmegling
 • Entreprise
 • Kjøp/salg/utleie av bolig- og næringseiendom
 • Arbeidsrett
 • Arv og generasjonsskifte

Utdanning/år:

 • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010)

Arbeidserfaring:

 • Bull & Co Advokatfirma AS (2010-2013)
 • Sørli & Co Advokatfirma AS (2013-2018)

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Kontakt:

Per Steinar Dyb Ringstad

Advokat/Partner

Per Steinar Dyb Ringstad er partner i Storløkken. Han har lang erfaring innenfor norsk og internasjonal bedrifts- og personbeskatning, selskapsrett, generasjonsskifter, ligningsforvaltningsrett, regnskap, gjeldsforhandlinger, styrearbeid og kontraktsrett. Han foreleser ved juridisk fakultet og har skrevet en rekke artikler innenfor skatterett, og han har studert 1 år ved Skatteetatskolen.

Kompetanseområder:

 • Norsk og internasjonal skatterett
 • Selskapsrett
 • Generasjonsskifter, arve- og skifterett
 • Kontraktsrett
 • Gjeldsforhandlinger

Utdanning/år:

 • Skatteetatskolen, saksbehandlerlinjen (1998-1999)
 • Cand.jur., Universitetet i Bergen, med spesialfag skatterett (1997)

Arbeidserfaring:

 • LYNX Advokatfirma DA, partner (2007-2017)
 • Advokatfirma Grenland, advokat (2004-2006)
 • KPMG Law Advokatfirma DA, advokat (2000-2004)
 • Nedre Romerike likningskontor, førstekonsulent (1997-2000)

Medlemskap/verv:

Den norske Advokatforening

Ringstad besitter flere styreverv i norske selskaper.

Kontakt:

Vera Beate Wangsmo

Administrasjonsansvarlig

Vera Beate Wangsmo er administrasjonsansvarlig i Storløkken.

Kontakt:

Therese Søvik

Advokatsekretær

Therese Søvik er advokatsekretær i Storløkken.

Contact:

Marit Emily Nordby

Økonomisekretær

Marit Emily Nordby er økonomisekretær i Storløkken.

Kontakt:

Aktuelt

Kontakt oss